Kompetencje Prezesa SKO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgromadzenie   ogólne   kolegium   dokonuje     wyboru   kandydatów   na   prezesa   kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną wiekszością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem   zostają   objęci   dwaj   kandydaci,  którzy   uzyskali   kolejno  najwyższą   liczbę   głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

      Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

      Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

 1. reprezentuje kolegium na zewnątrz,
 2. przedkłada, po przyjęciu przez   zgromadzenie   ogólne   kolegium,   Prezesowi   Rady   Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
 3. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
 4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
 5. ogłasza konkurs na członków kolegium,
 6. przewodniczy pracom komisji konkursowej,
 7. przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
 8. występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
 9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,
 10. wyznacza przewodniczących składów orzekających.

      Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

 

Funkcję prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie pełni
Kamila Wiśniewska-Hałka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2003-06-17
Data publikacji:2003-06-17
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Świstak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Janicki
Liczba odwiedzin:9469