obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.77.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.
SKO.60.77.2020
OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskao (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 30 grudnia 2020 r. znak: SKO.60.77.2020 odmówiło stwierdzenia nieważności wydanej z upoważnienia Burmistrza Olecka przez Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska decyzji z dnia 22 stycznia 2020 r., znak: GKO.6220.23.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 12,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowymi stacjami transformatorowymi, na terenie części działki nr 359, położonej w obrębie Jaśki, gm. Olecko, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie.  Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 13 stycznia 2021 r. (w okresie od 13 stycznia 2021 r. do 27 stycznia 2021 r.) w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w godzinach 7.30-15.00 lub w siedzibie Urzędu Miasta Olecko w godzinach pracy urzędu (z treścią wydanej przez Kolegium decyzji).


Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, tj. od 13 stycznia 2020 r.  decyzja zostaje uznana za doręczoną stronom i uczestnikom postępowania.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2021-01-13
Data publikacji:2021-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:111