obwieszczenie z dnia 20 listopada 2023 r. Nr SKO.73.532.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2023

Olsztyn, dnia 20 listopada 2023 r.

SKO.73.532.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 ze zm.), zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 20 listopada 2023 r., znak: SKO.73.532.2023, uchyliło decyzję z dnia 4 października 2023 r., nr 9/2023 (znak: RR-BA.6733.1.2023), wydaną przez Wójta Gminy Dźwierzuty (w przedmiocie odmowy ustalenia - na wniosek P4 sp. z o.o. w Warszawie - lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilania, na działce nr 561/1, obręb geodezyjny Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 29 listopada 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-24
Data publikacji:2023-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Racka
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:403