obwieszczenie z dnia 6 września 2023 r. Nr SKO.73.65.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2023

Olsztyn, dnia 6 września 2023 r.

SKO.73.65.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 30 sierpnia 2023 r. utrzymało w mocy w całości decyzję nr 21/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. (znak: PBI.6733.12.2021), wydaną przez Burmistrza Mikołajek, ustalającą na wniosek P4 sp. z o.o. w Warszawie, lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora p4 „Play” nr MRA2101A na działce nr 427/59 w obrębie geodezyjnym Tałty, gm. Mikołajki decyzję z dnia 4 listopada 2022 r. (znak G.I.6733.7.2022), wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Wieliczki przez Zastępcę Wójta, w przedmiocie ustalenia – na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w siedzibą w Lublinie – lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-04,kV wraz ze słupową stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV w Gminie oraz umorzyło postępowanie odwoławcze wobec wymienionych w decyzji osób.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem wywieszenia obwieszczenia jest 11 września 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-09-11
Data publikacji:2023-09-11
Osoba sporządzająca dokument:Anna Barkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:622