obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2023 r. Nr SKO.73.272.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2023

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2023 r.

SKO.73.272.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2023.977) w zw. z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zawiadamiam, że decyzją z dnia 30 sierpnia 2023 r., znak: SKO.73.272.2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie utrzymało w mocy decyzję nr 21/2023, znak: PGN.6730.11.2023 z dnia 4 maja 2023 r. wydaną przez Wójta Gminy Rybno w sprawie ustalenia na wniosek PCWO Energy Projekt sp. z o.o. w Warszawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW zlokalizowanej na części działki nr ewid. 115 w obrębie geodezyjnym Dębień, gmina Rybno.

 Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 11 września 2023 r. (w okresie od 11 września 2023 r. do dnia 25 września 2023 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Rybno w godzinach pracy urzędu.

Treść decyzji Kolegium udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie od dnia 11 września 2023 r. do dnia 25 września 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-09-11
Data publikacji:2023-09-11
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:462