obwieszczenie z dnia 8 września 2022 r. Nr SKO.60.42.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2022

Olsztyn, dnia 8 września 2022 r.

SKO.60.42.2022

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 6 września 2022 r., znak: SKO.60.42.2022, utrzymało w mocy w całości wydaną z upoważnienia Burmistrza Gołdapi decyzję nr 4/2022 z dnia 5 maja 2022 r., znak: GPO.6220.26.2021, w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych na działce o numerze ewidencyjnym 64, obręb Główka, gmina Gołdap.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i aktami sprawy w okresie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 3 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko treść wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji z dnia 6 września 2022 r., znak: SKO.60.42.2022, od dnia 19 września 2022 r. udostępniona będzie przez okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną stronom i uczestnikom postępowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-09-19
Data publikacji:2022-09-19
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Fiebig
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:158