obwieszczenie z dnia 9 września 2022 r. Nr SKO.60.58.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2022

Olsztyn, dnia 9 września 2022 r.
SKO.60.58.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowieniem z dnia 9 września 2022 r. znak: SKO.60.58.2022 utrzymało w mocy postanowienie z dnia 15 lipca 2022 r. znak: ORL.6220.2.1.2022 wydane z upoważnienia Wójta Gminy Piecki przez Sekretarza Gminy o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków rekreacji indywidulnej w zabudowie wolnostojącej z trzech stron obsypanych ziemią (ziemianki) z dachem płaskim, realizowanego na działce ewid. Nr 171/5 w obrębie Dobry Lasek, gmina Piecki, pow. mrągowski.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanego przez Kolegium postanowienia i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 15 września 2022 r. (w okresie od 15 do 29 września 2022 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Piecki w godzinach pracy urzędu.
Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone stronom i uczestnikom postępowania.

Treść postanowienia Kolegium udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie od dnia 15 września 2022 r. (w okresie od 15 do 29 września 2022 r.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-09-15
Data publikacji:2022-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:859