obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak: SKO.73.377.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2022

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2022 r.

SKO.73.377.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.), zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: SKO.73.377.2022, utrzymało w mocy decyzję z dnia 14 czerwca 2022 r., nr Pu-03/2022 (znak: SG.6733.3.2022), wydaną przez Wójta Gminy Kalinowo w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN i sieci kablowej nN, na działkach nr 152/1, 157/1, 159/1, 160, 158/1, 169, 165/3, 154, 153, 155, 156/1, 161/1, 162/1, 236/5, obręb Pisanica, gmina Kalinowo oraz działkach nr 3, 28, 4/2, obręb Czyńcze, gmina Kalinowo, dla której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w Urzędzie Gminy w Kalinowie, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 2 września 2022 r.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Racka
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:240