Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

Status prawny

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (DzU z 2001 r. nr 79 poz. 856 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 ze zm.). Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 1998 r., nr 155, poz. 1014 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 r. o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (DzU z 2001 r., nr 79, poz. 856 ze zm.), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2003-06-18
Data publikacji:2003-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Świstak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Janicki
Liczba odwiedzin:9020